Deklaracja dostępności dla Ośrodka Kultury Filmowej w Częstochowie

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dla Ośrodka Kultury Filmowej w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej:2015-02-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-07-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa, zobowiązuje się do jak najszybszego zapewnienia dostępności strony internetowej Ośrodka Kultury Filmowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • Obecnie strona internetowa Ośrodka Kultury Filmowej nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-07-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Jurgielewicz.
 • E-mail: koordynator@galeria.czest.pl
 • Telefon: 343246057

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
 • Adres: 42-217 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 64
 • E-mail: info@galeria.czest.pl
 • Telefon: 343246057

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 64.  

 1. Ośrodek Kultury Filmowej prowadzi działalność w budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki  prowadzi wejście usytuowane  w podcieniach, przy alei pieszej znajdującej się między al. NMP 64 a ul. Racławicką.
 2. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6%.  Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary co najmniej  150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie, poza polem otwierania drzwi, wynosi   minimum 150 cm x 150 cm. a  ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona o 60 cm  (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi).
 3. Sala kina Iluzja Ośrodka Kultury Filmowej znajduje się na pierwszym piętrze budynku  i nie jest dostępna dla niepełnosprawnych.
 4. W budynku Miejskiej Galerii Sztuki:                                                                                   

         - nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

         - nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

         - nie ma  toalety  dla osób niepełnosprawnych.

         - nie ma windy.

         - nie ma pętli indukcyjnych.

         - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W budynku w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,  znajduje się punkt obsługi klienta - kasa. Blat o długości 90 cm  znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki,  dlatego  istnieje możliwość  podjechania pod blat przodem wózka inwalidzkiego. 
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa,   zobowiązuje się do jak najszybszego  zapewnienia dostępności  strony internetowej OKF, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Zbigniew Jurgielewicz, adres poczty elektronicznej   koordynator@galeria.czest.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343246057. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Miejska Galeria Sztuki będzie realizować żądanie niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MGS  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, na podany adres poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich,  www.rpo.gov.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Raport z wynikami przegladu dostepności.doc doc 103,00 KB Pobierz
Ocena zapewnienia dostepności strony internetowej MGS.pdf pdf 225,77 KB Pobierz
REPERTUAR
W REPERTUARZE
REZERWACJA

 KASA CZYNNA OD GODZ.12:00

Sprzedaż internetowa :  przycisk KUP BILET w prawym, górnym rogu.

Rezerwacja : tel.34 3444011

MOJEEKINO.PL
WYSZUKIWARKA
KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

mapa dojazdu

Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki                     w Częstochowie
Al.NMP 64  42-217 Częstochowa
www.galeria.czest.pl