DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

 Dostępność  cyfrowa strony internetowej kina OKF Iluzja w Częstochowie.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa,   zobowiązuje się do jak najszybszego  zapewnienia dostępności  strony internetowej kina OKF Iluzja, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie strona internetowa kina nie jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.25                                                        
Data ostatniej  aktualizacji strony internetowej: 2020.07.09
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.16.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Zbigniew Jurgielewicz, adres poczty elektronicznej koordynator@galeria.czest.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343246057.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Miejska Galeria Sztuki będzie realizować żądanie niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MGS  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, na podany adres poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna                                                                                         

Budynek Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 64.  

Kino OKF Iluzja prowadzi działalność w budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki  prowadzi wejście usytuowane  w podcieniach, przy alei pieszej znajdującej się między al. NMP 64 a ul. Racławicką. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6%.  Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary co najmniej  150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie,  poza polem otwierania drzwi, wynosi minimum 150 cm x 150 cm. a  ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona 60 cm  (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi).

W budynku, w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się punkt obsługi klienta - kasa. Blat o długości 90 cm znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki, dlatego  istnieje możliwość  podjechania pod blat przodem wózka inwalidzkiego.                                                                      

Sala kina OKF Iluzja znajduje się na pierwszym piętrze budynku  i nie jest dostępna dla niepełnosprawnych.                                                                                                        

W budynku Miejskiej Galerii Sztuki:

- nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

- nie ma  toalety  dla osób niepełnosprawnych.

- nie ma windy.

- nie ma pętli indukcyjnych.

- nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

REPERTUAR
W REPERTUARZE
REZERWACJA

 KASA CZYNNA OD 12:00

rezerwacja biletów:
tel. (34) 324-22-40

kasa@galeria.czest.pl
(rezerwacje mailowe potwierdzamy)

Prosimy o wykupienie rezerwacji
nie później niż pół godziny przed seansem

WYSZUKIWARKA
WKRÓTCE
KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

mapa dojazdu

WSPIERAJĄ NAS
WSPÓŁPRACUJEMY
Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki
Al.NMP 64
42-217 Częstochowa

www.galeria.czest.pl