Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN.

 

Każdy film, który wchodzi do naszego programu, opisujemy w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy, wskazujemy również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową.

 

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl  i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja, nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach plastycznych.

 

    
     
Cykle filmowe w roku szkolnym 2021/22


 

 

Dzięki cyklowi „Filmowe przygody” dziecko:
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne,
 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,
 • łączy przyczynę ze skutkiem i próbuj e przewidzieć konsekwencje swoich działań,
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze,
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski.

 

 

 

 

 

Dzięki cyklowi „Filmowe sekrety” uczeń:

 • wszechstronnie rozwija się poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej,
 • wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą wypowiedzi ustnej lub pisemnej oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu,
 • pracuje w zespole,
 • rozumie przekaz filmowy (wizualny, słowny, muzyczny), interpretuje go, zbiera na jego podstawie informacje.
 
 
 
 

 

 

 Dzięki cyklowi „Kino współczesne” uczeń:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruje się tymi wartościami,
 • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
 • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
 • postrzega film jako tekst kultury,
 • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
 • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym

 

 

 

 

Dzięki cyklowi „dojrzewanie w kinie” uczeń :

 • rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna, żywi szacunek dla innego człowieka,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi,
 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • wyrabia i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątków kulturowych i literackich,
 • ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia wypowiedzi w oparciu o treść tekstu kultury,
 • potrafi przyjąć cudze poglądy i polemizować z nimi,
 • podejmuje próby rozwiązania przedstawi onego problemu,
 • rozwija potrzebę uczestniczenia w kulturze.

 

 

 

 

Dzięki cyklowi "Analiza filmu” uczeń:

 • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu,
 • w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach,
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym,
 • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym),
 • określa motywy, symbole i środki filmowe,
 • określa problematykę utworu,
 • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu,
 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

 

 

 

 

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury” uczeń:

 • rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość intelektualną, emocjonalną, społeczną i moralną w kontakcie z dziełem sztuki,
 • kształci umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka oraz wspólnot: państwowej, narodowej i społecznej,
 • poznaje tradycję kulturowo-literacką i rozumie lepiej historię literatury oraz dzieje kultury jako proces,
 • dostrzega, analizuj e i ocenia obecne w tekstach odniesienia do idei, wartości i postaw charakterystycznych dla literatury i kultury danej epoki,
 • kształci umiejętność świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym
 
 
 
 

 

 

Dzięki cyklowi „plastyka w kinie” uczeń:
• rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki,
• rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury,
• dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin, odwołując się do właściwej terminologii;
• przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki,
• interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki,
• charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców.

Seanse odbywają się w godzinach przedpołudniowych, raz w miesiącu (od października do kwietnia).
Wszystkie projekcje filmowe poprzedzone są prelekcjami ( nasi prelegenci <---- kliknij )
Najmłodsi widzowie po seansie biorą udział w warsztatach plastycznych przygotowanych przez Pracownię Wielokropka.
Wszyscy nauczyciele dostają od nas materiały dydaktyczne, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.


Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz : 12 zł.

Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie).

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (maksymalnie 10 % grupy) mogą skorzystać z darmowych biletów
Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

 

ZAPISY -  tutaj

WIĘCEJ INFORMACJI - tutaj


NHEF foto 1.jpg NHEF foto 2.jpg    NHEF foto 4.jpgNHEF foto 3.jpg

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Katalog nhef 2020_2021.pdf pdf 1,14 MB Pobierz
ulotka nhef 2020_web.pdf pdf 191,24 KB Pobierz
REPERTUAR
W REPERTUARZE
REZERWACJA

 KASA CZYNNA OD GODZ.12:00

Sprzedaż internetowa :  przycisk KUP BILET w prawym, górnym rogu.

Rezerwacja : tel.34 3444011

MOJEEKINO.PL
WYSZUKIWARKA
WKRÓTCE

KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

mapa dojazdu

WSPIERAJĄ NAS


 

WSPÓŁPRACUJEMY
Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki                     w Częstochowie
Al.NMP 64  42-217 Częstochowa
www.galeria.czest.pl