Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN.

 

Każdy film, który wchodzi do naszego programu, opisujemy w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy, wskazujemy również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową.

 

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl  i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja, nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach plastycznych.

 

    
     
Cykle filmowe w roku szkolnym 2020/21


Przedszkole: FILMOWE PRZYGODY
 godzina  Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
10:00  16.10.2020   30.11.2020   18.12.2020   25.01.2021   25.03.2021  19.04.2021   12.05.2021 

 

                                                  FILM                                                                      TEMAT                       
      1       Basia 2 - serial  Rzeczy wokół nas
  2  Pettson i Findus. Najlepsza gwiazdka  
 Rozmawiajmy!
  3
 Ja i moja rodzina
  4
 Podróże uczą
  5  Wiking Tappi Zestaw 2 - NOWOŚĆ  Pokonywanie trudności
  6
 Siła przyjaźni
    7    Kacper i Emma na safari
 Nasz przyjaciel zwierzak                

 00 Filmowe Przygody.png

Dzięki cyklowi „Filmowe przygody” dziecko:
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • rozwija niezbędne umiejętności społeczne,
 • kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,
 • buduje system wartości, rozpoznaje, co jest dobre, a co złe,
 • łączy przyczynę ze skutkiem i próbuj e przewidzieć konsekwencje swoich działań,
 • wypowiada się za pomocą różnych technik artystycznych,
 • jest ciekawe świata, rozbudzone poznawczo i kulturowo,
 • potrafi zachować się w kinie i teatrze,
 • refleksyjnie podchodzi do przekazywanych mu treści, wyciąga wnioski.

 

 

 

Klasy 1-3 : FILMOWE SEKRETY
 godzina   Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
8:30   19.10.2020    18.11.2020    09.12.2020   14.01.2021   16.02.2021  16.03.2021   22.04.2021 
11:30  19.10.2020  18.11.2020  09.12.2020 14.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 22.04.2021

 

                                                     FILM                                                                         TEMAT                           
    1 Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica   Aktorskie zadania
    2

Zestaw filmów: Bohaterowie dnia codziennego

 Muzyka w filmie
    3  Nowe przygody dzieci z Bullerbyn  Książka i film
    4  Solan i Ludwik - misja księżyc  Scenariusz, czyli tworzenie opowieści
    5  Superagentka  Co to jest animacja?
    6  Sonia  Co to jest scenografia?
    7  Operacja Mumia - NOWOŚĆ  Zadania aktora

 1-3 filmowe sekrety.png

Dzięki cyklowi „Filmowe sekrety” uczeń:

 • wszechstronnie rozwija się poprzez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej,
 • wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą wypowiedzi ustnej lub pisemnej oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu,
 • pracuje w zespole,
 • rozumie przekaz filmowy (wizualny, słowny, muzyczny), interpretuje go, zbiera na jego podstawie informacje.
 
 
 
 
Klasy 4-6: KINO WSPÓŁCZESNE
  godzina   Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
9:00  22.10.2020   16.11.2020   14.12.2020   15.01.2021   18.02.2021  24.03.2021  27.04.2021
11:30 22.10.2020 16.11.2020 14.12.2020 15.01.2021 18.02.2021 24.03.2021 27.04.2021

 

                                                     FILM                                                                     TEMAT                           
    1
 Cały świat Romy  Między pokoleniami
    2  Rabarbar  Pierwsza miłość
    3  Supa Modo  Siła i nadzieja w sytuacjach granicznych
    4  Mirai  Praca nad sobą
    5  Binti - NOWOŚĆ  Ciemne i jasne strony internetu
    6

 Fritzi - przyjań bez granic - NOWOŚĆ

 Współczesny patriotym
    7  Blanka  Jak się tworzy rodzinę

 4-6 kino współczesne.png

 Dzięki cyklowi „Kino współczesne” uczeń:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruje się tymi wartościami,
 • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
 • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
 • postrzega film jako tekst kultury,
 • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
 • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym

 

 

klasy 7-8 : DOJRZEWANIE W KINIE
 godzina  Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
9:00  26.10.2020   26.11.2020   16.12.2020   26.01.2021   22.02.2021   18.03.2021   28.04.2021 
11:30 26.10.2020 26.11.2020 16.12.2020 26.01.2021 22.02.2021 18.03.2021 28.04.2021

 

                                                     FILM                                                                           TEMAT                               
    1 Żałuję  Jak reagować na bullying?
    2 Królowie lata  Trudna droga do dorosłości
    3 Old boys  Świat rówieśników
    4 Była sobie dziewczynka  Konsekwencje naszych decyzji
    5 Wallay  Co to znaczy "być dojrzałym"?
    6 Życie animowane  Terapeutyczna rola filmu
    7 Offline  Świat realny i świat wirtualny

 7-8 dojrzewanie w kinie.png

Dzięki cyklowi „dojrzewanie w kinie” uczeń :

 • rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna, żywi szacunek dla innego człowieka,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi,
 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • wyrabia i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątków kulturowych i literackich,
 • ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia wypowiedzi w oparciu o treść tekstu kultury,
 • potrafi przyjąć cudze poglądy i polemizować z nimi,
 • podejmuje próby rozwiązania przedstawi onego problemu,
 • rozwija potrzebę uczestniczenia w kulturze.

 

 

Szkoła ponadgimnazjalna: ANALIZA FILMU
godzina Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
8:30   28.10.2020   23.11.2020   15.12.2020   27.01.2021   26.02.2021   15.03.2021   16.04.2021 
11:30  28.10.2020 23.11.2020 15.12.2020 27.01.2021 26.02.2021 15.03.2021 16.04.2021

 

                                                     FILM                                                                           TEMAT                           
    1 Twój Vincent  Innowacja formy
    2 Syn Szawła  Narracja w filmie
    3 Deerskin - NOWOŚĆ  Wolność twórcza
    4 Control  Demitologizacja ikony
    5 Slow West  Kino gatunków
    6 Pokot  Obraz i słowo - związki filmu i literatury
    7 Ida  Warsztat badawczy widza

 ppd analiza filmu.png

Dzięki cyklowi "Analiza filmu” uczeń:

 • rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu,
 • w interpretacji tekstów kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach,
 • doskonali umiejętności świadomego odbioru tekstu kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym,
 • wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym, poznawczym),
 • określa motywy, symbole i środki filmowe,
 • określa problematykę utworu,
 • analizuje sceny z filmu pod kątem tematu,
 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem audiowizualnym.

 

 

Szkoła ponadgimnazjalna:MIĘDZY TEKSTAMI KULTURY
 godzina   Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
8:30  29.10.2020   24.11.2020   28.12.2020   20.01.2021   25.02.2021   22.03.2021   23.04.2021 
11:30 29.10.2020 24.11.2020 28.12.2020 20.01.2021 25.02.2021 22.03.2021 23.04.2021

 

                                                     FILM                                                       TEMAT                                                    
    1  Dekalog I

 W co wierzy współczesny czlowiek ?

    2  Siódma pieczęć  Między sacrum a profanum
    3  Makbet  Żądza władzy i jej skutki
    4  Co robimy w ukryciu+Świteź+Świtezianka  Wariacje na tematy romantyczne
    5  Dług  Refleksja nad naturą zła
    6  Ziemia obiecana  Kapitalizm a wartości
    7  Jeszcze dzień życia  Jak opowiedzieć o wojnie?

 ppd MTK.png

Dzięki cyklowi „Między tekstami kultury” uczeń:

 • rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość intelektualną, emocjonalną, społeczną i moralną w kontakcie z dziełem sztuki,
 • kształci umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka oraz wspólnot: państwowej, narodowej i społecznej,
 • poznaje tradycję kulturowo-literacką i rozumie lepiej historię literatury oraz dzieje kultury jako proces,
 • dostrzega, analizuj e i ocenia obecne w tekstach odniesienia do idei, wartości i postaw charakterystycznych dla literatury i kultury danej epoki,
 • kształci umiejętność świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym
 
 
 
 
Szkoła ponadgimnazjalna:PLASTYKA W KINIE
 godzina   Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 Film 6 Film 7
8:30  30.10.2020   25.11.2020   01.12.2020   13.01.2021   24.02.2021   29.03.2021   30.04.2021 
11:30 30.10.2020 25.11.2020 01.12.2020 13.01.2021 24.02.2021 29.03.2021 30.04.2021

 

                                                         FILM                                                                               TEMAT                           
    1 Salvador Dali. W poszukiwaniu nieśmiertelności - NOWOŚĆ  Malarstwo
    2

Camille Claudel, 1915 - NOWOŚĆ

 Rzeźba
    3 Wyjście przez sklep z pamiątkami  Graffiti, street art
    4 Szukając Vivian Maier - NOWOŚĆ  Fotografia
    5 Performer - NOWOŚĆ  Sztuki performatywne
    6 Duch Bauhausu - NOWOŚĆ  Architektura
    7 Van Gogh. U bram wieczności - NOWOŚĆ  Malarstwo a sztuka filmowa

 ppd Plastyka w kinie.png

Dzięki cyklowi „plastyka w kinie” uczeń:
• rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki,
• rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury,
• dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin, odwołując się do właściwej terminologii;
• przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki,
• interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki,
• charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców.

Seanse odbywają się w godzinach przedpołudniowych, raz w miesiącu (od października do kwietnia).
Wszystkie projekcje filmowe poprzedzone są prelekcjami ( nasi prelegenci <---- kliknij )
Najmłodsi widzowie po seansie biorą udział w warsztatach plastycznych przygotowanych przez Pracownię Wielokropka.
Wszyscy nauczyciele dostają od nas materiały dydaktyczne, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.


Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz : 12 zł.
Cena karnetu dla jednego ucznia na wszystkie pokazy : 70 zł 
Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie).

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (maksymalnie 10 % grupy) mogą skorzystać z darmowych biletów
Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

 

ZAPISY -  tutaj

WIĘCEJ INFORMACJI - tutaj


NHEF foto 1.jpg NHEF foto 2.jpg    NHEF foto 4.jpgNHEF foto 3.jpg

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Katalog nhef 2020_2021.pdf pdf 1,14 MB Pobierz
ulotka nhef 2020_web.pdf pdf 191,24 KB Pobierz
REPERTUAR
Brak wyświetlanych filmów
w danym dniu
W REPERTUARZE
Brak wyświetlanych filmów
w danym dniu
REZERWACJA

 KASA CZYNNA OD GODZ.12:00

Sprzedaż internetowa :  przycisk KUP BILET w prawym, górnym rogu.

Rezerwacja : tel.34 3444011

MOJEEKINO.PL
WYSZUKIWARKA
WKRÓTCE

KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

mapa dojazdu

WSPIERAJĄ NAS
WSPÓŁPRACUJEMY
Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki                     w Częstochowie
Al.NMP 64  42-217 Częstochowa
www.galeria.czest.pl