Procedury bezpieczeństwa w kinie OKF ILUZJA
opracowane na podstawie
Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS – COV-2 w Polsce
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno zwiedzających jak i pracowników, wprowadzono procedurę sanitarną dotyczącą sposobu korzystania z oferty Kina OKF ILUZJA w Częstochowie. Będzie ona aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji.

 

Informacje ogólne
1. W Miejskiej Galerii Sztuki został powołany koordynator do spraw zdrowotnych, który jest odpowiedzialny za zadania, związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur bezpieczeństwa oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie.
2. W widocznych miejscach w budynku umieszczono informacje o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa : regulaminy, infografiki, instrukcje mycia rąk.
3. Wyposażono pracowników kina w środki ochrony indywidualnej , w tym maski ochronne, rękawice jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie kasowe jest oddzielone szybą.
4. Na ekranie umieszczono komunikaty informujące o obowiązkach widza, wyświetlane przed i po seansie.
5. Dostosowano toalety do korzystania z nich według zaleceń sanitarnych z widocznym harmonogramem odkażania.
6. Przeszkolono personel w zakresie stosowania wszelkich procedur sanitarnych.

 

Informacje i wytyczne dla widzów:
7. Bilety na seanse filmowe są sprzedawane online (www.bilety.okf.czest.pl ) oraz w kasie kina. Zalecamy korzystanie ze sprzedaży online bez potrzeby wydruku biletów w formie papierowej.
8. W przypadku korzystania z zakupów w kasie preferowane są płatności bezgotówkowe.
9. Zaleca się, aby podczas zakupu biletu widzowie podawali swoje dane kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia wirusem SARS-COV-2. Po ich pozyskaniu, dane kontaktowe będą przechowywane przez Miejską Galerię Sztuki przez 21 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.
10. Podczas zakupu biletów, osoby, posiadające karty upoważniające do zniżek, proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób, bez przekazywania do rąk kasjera.
11. Od 15 grudnia 2021 ograniczeniu ulega liczba osób na seansie filmowym. Do sprzedaży dopuszczone jest maksymalnie 30% miejsc. Do limitu nie wliczają sie osoby zaszczepione przeciwko Covid-19
12. Przy wejściu do budynku, oraz bezpośrednio przy wejściu do kina umieszczone są pojemniki z płynem dezynfekującym. Widz po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie. Bezpośrednio przed wejściem do kina Widz będzie miał możliwość ponownego zdezynfekowania dłoni.
13. Widz przed wejściem do budynku Miejskiej Galerii Sztuki ma obowiązek założyć maskę, zakrywającą nos i usta i pozostać w niej na czas całego pobytu w budynku, w tym w trakcie seansu filmowego.
14. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w kinie pokarmów i napojów.
15. Widzowie w trakcie zakupów biletów w kasie oraz przy wejściu bezpośrednio do sali kina powinni być oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.
16. Po zakończeniu seansu prosimy widzów o opuszczanie sali kina oraz budynku z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
17. Widz po wyjściu z kina będzie miał możliwość wyrzucenia zużytego sprzętu ochrony osobistej do oznaczonego pojemnika oraz ponownej dezynfekcji dłoni.
18. W toaletach suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania i zastąpione ręcznikami jednorazowymi.

 

Wytyczne dla pracowników
19. Pracownicy Miejskiej Galerii Sztuki muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki,  rękawiczki jednorazowe).
20. Pracownicy nadzorują przestrzeganie przez osoby wchodzące zasad bezpieczeństwa (zgodnie z wytycznymi dla klientów).
21. Pracownicy, obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc , z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).
22. Na sali kinowej w trakcje seansu działa klimatyzacja. Po opuszczeniu przez widzów sali kina, kinooperator ma obowiązek wywietrzyć salę oraz zdezynfekować płynem odkażającym podłokietniki foteli.
23. Personel sprzątający ma obowiązek opróżnienia pojemników ze zużytym sprzętem ochrony osobistej oraz zdezynfekowania klamek, uchwytów oraz barierek po każdym seansie. W tym celu zostały wydłużone przerwy między seansami. Pełna dezynfekcja sali kina prowadzona jest każdego dnia rano.
24. Personel sprzątający ma obowiązek sprzątnięcia i dezynfekcji toalet, z zastosowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę). Czynności te będą dokumentowane w harmonogramie pracy.
25. Personel sprzątający zobowiązany jest do szczególnego utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych w budynku, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub widza zakażenia koronawirusem
26. Do Miejskiej Galerii Sztuki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów, wskazujących na chorobę zakaźną.
27. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w Miejskiej Galerii Sztuki niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, podwyższona temperatura, objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora. Taka osoba zostanie odizolowana od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.
28. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – IZOLATORIUM wyznacza się w pokoju gościnnym. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki i rękawice jednorazowego użytku.
29. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 27 zostanie ustalony i wyłączony z użytkowania obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem. Obszar ten zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Miejskiej Galerii Sztuki.
30. W miarę możliwości zostanie sporządzona lista pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w częściach obiektu, w których przebywał chory i zastosowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

REPERTUAR
W REPERTUARZE
REZERWACJA

 KASA CZYNNA OD GODZ.12:00

Sprzedaż internetowa :  przycisk KUP BILET w prawym, górnym rogu.

Rezerwacja : tel.34 3444011

MOJEEKINO.PL
WYSZUKIWARKA
WKRÓTCE
KONTAKT

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

mapa dojazdu

Instytucja Zarządzająca

Miejska Galeria Sztuki                     w Częstochowie
Al.NMP 64  42-217 Częstochowa
www.galeria.czest.pl